Hoppa till innehåll

Personalliggare

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs.

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Se Skatteverkets webbseminarium om nya reglerna för personalliggare på byggarbetsplatser. Du får veta vad du som entreprenör ska tänka på, vad som är byggherrens ansvar och hur anmälan ska göras. Man tar också upp undantag och berättar om Skatteverkets kontrollbesök.

Den nya lagen om personalliggare innebär bland annat att

  • byggherren har ansvaret för att hålla med utrustning så att elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen samt hålla personalliggaren tillgänglig på byggarbetsplatsen. Byggherren kan dock, genom skriftligt avtal, överföra detta ansvar till den som bedriver byggverksamhet,
  • byggherren ska anmäla byggstart till Skatteverket och tilldelas ett identifikationsnummer, som därefter fungerar som verifikat/identifikation genom hela processen, samt under byggtiden anmäla till Skatteverket om registrerade uppgifter ändras. Byggherren kan föra över dessa skyldigheter genom skriftligt avtal till den som bedriver byggverksamhet,
  • alla företag och personer som vistas på byggarbetsplatsen ska föras in i en närvaroförteckning som hålls tillgänglig på byggarbetsplatsen för Skatteverkets kontroll. Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel behöver inte registreras.
  • Skatteverket får genomföra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatsen. Om Skatteverket upptäcker brister kring utrustning eller dokumentation har de rätt att ta ut kontrollavgifter enligt fastställda taxor.

Undantag från lagkraven

  • Byggarbetsplatser där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas understiga fyra prisbasbelopp eller Byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk (ej näringsverksamhet)
Mer om personalliggare

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!