Hoppa till innehåll

Entreprenörsansvar

Entreprenörsansvar, Visa alla

Lagen om entreprenörsansvar gäller från den 1 januari 2019. Lagen reglerar ansvaret för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen.

Entreprenörsansvarslagen tar sikte på entreprenadkedjor och innebär att ett företag högre upp i entreprenadkedjan kan bli betalningsskyldigt för löner till anställda hos underentreprenörer. Entreprenörsansvarslagen är avsedd som en skyddslagstiftning för arbetstagare och därutöver syftar lagen också till att motverka osund konkurrens samt att skapa ordning och reda. Entreprenörsansvaret har av lagstiftaren bedömts kunna ha som effekt att aktörerna ser till att ha god kontroll över vilka entreprenörer som är involverade i ett visst projekt och vilka uppdrag de olika entreprenörerna har.

Installatörsföretagen har varit kritiskt inställd till lagstiftningen bland annat av det skälet till att lagen kan antas påverka särskilt mindre och nystartade företag negativt genom att de får svårare att ta sig i på marknaden, men också därför att kontraktsvillkoren i entreprenader kan påverkas generellt med längre betaltider, krav på säkerheter mm. Det gängse sättet att skydda anställda vid betalningsoförmåga är att använda den statliga lönegarantin, men genom denna lag skapas alltså ytterligare vägar.

Hela lagtexten finns här (Lag om entreprenörsansvar för lönefordringar). På följande sidor ges en översikt av lagen.

Entreprenadjuridik

Vi svarar på dina frågor inom entreprenadjuridik. Kontakta oss för rådgivning på +46 8 762 76 00 (tonval 2).

Medlemsservice

Oavsett typ av fråga är du alltid välkommen att kontakta din företagsrådgivare.