Hoppa till innehåll

Arbetstidsbank Installationsavtalets område 1 april

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Arbetstidsbanken ska regleras den 31 mars. Om medarbetaren så begär ska den kvarvarande tiden omvandlas till ersättning i pengar. Om de inte gör något kommer återstående tid att omvandlas till avsättning till arbetstagarens pensionskonto i FORA.

Den enskilde arbetstagaren kan även skriftligen komma överens med arbetsgivaren om att föra över maximalt 40 timmar till nästa period. För mer information, se guiden för Installationsavtalet.

Reglering den 31 mars

Tidsbanken löper under perioden 1 april – 31 mars och ska tömmas vid varje periods slut den 31 mars. Därefter fylls banken på med nya intjänade timmar av olika slag. Det finns emellertid en möjlighet att spara tid till nästa period. En förutsättning för det är att arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren skriftligen kommer överens om att föra över tiden. Möjligheten att spara tid är begränsad till maximalt 40 timmar som kan föras över till nästa period.

Om överenskommelse inte träffas om att spara tid, ska tidsbanken tömmas - nollställas den 31 mars. Vid sådan tömning av tidsbanken kan tiden tas ut i form av pengar eller som avsättning till det individuella pensionskontot i Fora. Det är arbetstagaren som avgör hur han eller hon vill ha det. Valet ska ske senast den 31 mars årligen.

I det fall en elektriker inte gör ett aktivt val ska värdet av resterande tid i tidsbanken överföras till elektrikerns individuella pensionskonto i Fora. I och med att det inte är möjligt för personer att innan den månad de fyllt 25 år eller för de som fyllt 65 år att göra dessa pensionsavsättningar ska deras kvarvarande tid i stället utbetalas i form av pengar.

Ersättning i pengar

Om den anställde vill, kan tid som finns i tidsbanken betalas ut i pengar. Det belopp som betalas är den individuella månadslönen dividerad med 174 för varje timme som ersättning begärts för. Det finns ingen gräns för antalet timmar som kan betalas ut i pengar och vill elektrikern inte ha ledig tid eller pensionsavsättning ska allt betalas ut i pengar på den anställdes begäran. Här är det elektrikern som tar initiativ och har bestämmanderätten om tid i arbetstidsbanken ska betalas ut i pengar.

Om överenskommelse har träffats på företaget om gemensamma tider för ledighet till exempel vid klämdagar eller dag före röd dag gäller den överenskommelsen istället.

Avsättning till pension

Värdet av tiden i arbetstidsbanken kan även omvandlas till avsättning till elektrikerns pensionskonto i FORA. Denna möjlighet finns fr.o.m. den månad elektrikern fyller 25 år t.o.m. den månaden elektrikern uppnår 65 års ålder. Det är pensionstekniska orsaker till åldersgränserna.

I första hand är det den anställde själv som väljer pensionsinbetalning motsvarande tiden i tidsbanken. Det valet ska då göras när arbetstidsbanken ska tömmas den 31 mars. Avsättningen till pension sker som en så kallad extra pensionsavsättning till elektrikerns pensionskonto i FORA.

För varje timme den anställde vill omvandla till pension avsätter företaget den individuella månadslönen dividerat med 174 till pensionspremie. I och med att det inte är samma skatteregler för pensionsavsättning och lön kommer troligen skattebelastningen för företaget att bli lägre. Om så är fallet ska pensionsavsättningen ökas med mellanskillnaden. För tid som återstår i tidsbanken ska i sådant fall pensionspremien räknas upp med faktorn 1,0576 (enligt 2021 gällande skatteregler).

Exempel: Månadslön 28.000 / 174 = 160,92 x 1,0576 = 170,19 kr . Det är det värdet som avsätts till pension per timme.

Valet av pensionsavsättning kan bara göras en gång per år i samband med regleringen den 31 mars.

Arbetsgivaren gör en engångsinbetalning i form av Extra pensionsavsättning. Mer information hittar företaget på Foras webbplats:

Extra pensionspremier på Foras webbplats

Arbetstidsbanken 1 april

Den 1 april kommer tidsbanken att fyllas på med nya timmar för arbetstidsförkortning, förutsatt att kvalificeringsförutsättningarna för arbetstidsförkortning är uppfyllda. Beroende på hur arbete ser ut under året kommer nya timmar från övertidsarbete, utebliven veckovila och betald ledighet efter traktamentsarbete att fylla på den individuella arbetstidsbanken. Det finns inget tak i banken under innevarande period utan begränsningen finns i att tiden regleras den 31 mars varje år.

Information om arbetstidsbankens intjänande och uttag hittar du under guiden till Installationsavtalet:

Guide till Installationsavtalet, kapitel 4, arbetstid