Hoppa till innehåll

Installation av solenergianläggningar

Solenergi, Visa alla

Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet möjliggör en snabbare klimatomställning genom en ny överenskommelse. Den innebär att medlemsföretag inom solcellsbranschen kan anställa personer med annan utbildningsbakgrund än den som Installationsavtalet ställer krav på. Här kan du ta del av frågor och svar kring den nya överenskommelsen.

Vad innebär överenskommelsen?

Vilka arbetsuppgifter får utföras?

Hur påverkar överenskommelsen Installatörsföretagens nuvarande medlemsföretag?

Detta låter intressant – hur gör jag som företagare för att få denna möjlighet?

Överenskommelsen, som träder i kraft den 1 juli 2021, innebär att Installatörsföretagens medlemsföretag kan anställa personer med annan utbildningsbakgrund än den som idag krävs i Installationsavtalet. De medarbetare som anställs enligt överenskommelsen kommer kunna utföra vissa utpekade arbetsgifter som rör montering av solcellsanläggningar.

Genom överenskommelsen blir det möjligt att avhjälpa bristen på medarbetare, vilket hämmat solcellsbranschen och därigenom samhällets arbete med energi- och klimatomställningen. Överenskommelsen skapar även ordning och reda i en bransch som är under snabb tillväxt. Fler kommer att omfattas av villkor som Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) gemensamt enats om.

Vad innebär överenskommelsen?

Överenskommelsen möjliggör en företagsanpassning av Installationsavtalets nuvarande regler. Företagsanpassningen rör:

 • Utbildningskrav

  Installationsavtalet ställer krav på viss utbildning för att vara anställningsbar. Denna överenskommelse innebär ett avsteg i denna del vilket innebär att företag kan anställa arbetstagare oavsett utbildningsbakgrund.

  Företaget och en arbetstagare som anställs på detta avtal ska tillsammans ta fram en utvecklingsplan, som ska redovisa tänkt plan för arbetstagarens utveckling inom yrket och företaget. Planen ska sedan årligen gås igenom av företaget och arbetstagaren.

 • Ackordstidslistan och lägsta lön

  ATL-listan behöver inte tillämpas på arbetsuppgifter som omfattas av detta avtal.

 • Egen driftsenhet

  Arbetstagare som anställs för att enbart utföra arbete på solcellsansläggningar ska, i enlighet med Installationsavtalet kap 3 § 2, anses utgöra en särskild driftsenhet på orten.

I samband med att ett företag kopplas in på det företagsanpassade avtalet ska ett informationsmöte tillsammans med Installatörsföretagen och SEF lokala representanter, genomföras. Informationsmötet ska hållas inom två månader från det att företaget kopplas in på avtalet och syftar till att gå igenom företagsanpassningen.

Vilka arbetsuppgifter får utföras?

Arbete med solcellsteknik är till stora delar arbeten som faller under Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsarbete.

De medarbetare som anställs enligt överenskommelsen får endast utföra arbeten som är relaterade till solcellens likströmssida/DC, det vill säga arbeten före likströmsriktare, och vissa tillhörande arbetsmoment kopplat till solcellsanläggningen. Exempelvis förläggning och hopkoppling av snabbkontakter, förläggning av DC-kablar och montage av solcellspanel med tillhörande kanalisation och panelställningar/stativ samt service och underhåll på berörda delar.

Hur påverkar överenskommelsen Installatörsföretagens nuvarande medlemsföretag?

För att ett medlemsföretag ska kunna tillämpa reglerna i överenskommelsen och uppnå en företagsanpassning av Installationsavtalet krävs ett så kallat inkopplingsförfarande. Installatörsföretagen och SEF beslutar om att ”koppla på” det aktuella företaget på den företagsanpassning som parterna nu kommit överens om. Närmare information om hur inkopplingsförfarandet går till kommer lämnas före det att överenskommelsen träder i kraft, det vill säga den 1 juli 2021.

Detta låter intressant – hur gör jag som företagare för att få denna möjlighet?

Inkoppling kommer kunna ske efter den 1 juli 2021. Använd nedan blankett för att lägga till avtalsområde solcellsinstallationer till ditt medlemskap i Installatörsföretagen.

Medlemsansökan tillägg solcellsinstallationer (pdf)

Medlemsservice

Oavsett typ av fråga är du alltid välkommen att kontakta din företagsrådgivare.

Installationsavtalet

Kollektivavtal mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet
avseende elektriska installationsarbeten 2020-11-16–2023-04-30.