Hoppa till innehåll

Så fungerar en avtalsrörelse

Det är mycket som händer under en avtalsrörelse och många spelare inblandade. Vi ger dig här en inblick i vad en avtalsrörelse är och hur den går till.

Installatörsföretagen verkar för att erbjuda våra medlemmar verksamhetsanpassade och konkurrenskraftiga kollektivavtal. Med dessa kollektivavtal blir våra medlemmar än mer attraktiva arbetsgivare och tillsammans kan vi verka för ett hållbart samhälle med klimatsmarta installationer. Vi finns i din vardag och jobbar för din framtid.

Här har vi sammanställt en ordlista som förklarar begrepp som mer eller mindre flitigt används i samband med avtalsrörelsen.

Den svenska modellen

I Sverige har vi ett unikt sätt att styra över löner och andra arbetsvillkor på arbetsmarknaden. Det var det så kallade Saltjöbadsavtalet från 1938 som lade grunden för den svenska modellen.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan ett eller flera fackförbund och en eller flera arbetsgivarorganisationer eller en enskild arbetsgivare. Kollektivavtalet innehåller regler om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare inom en viss bransch.

Hur går en avtalsrörelse till?

De flesta kollektivavtal gäller för en begränsad tid. Nuvarande kollektivavtal inom vår bransch löper ut under våren 2023. Både arbetsgivarorganisationen och fackförbunden lägger fram yrkanden, det vill säga krav på förändringar i avtalen, innan det att avtalen löpt ut.

Vem bestämmer löneökningstakten och varför?

Det är den internationellt konkurrensutsatta industrin som är bäst lämpad att ange vilka lönekostnader den svenska arbetsmarknaden klarar av. Man brukar tala om att det är industrin som ska sätta ”märket”.

Så förhandlar vi

Installatörsföretagen har en styrelse, avtalsutskott och förhandlingsdelegationer. Nedan förklarar vi beslutsvägarna, begreppen och ansvarsområden för respektive instans.

Historik avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen är återkommande och innebär att arbetsmarknadens parter förhandlar fram nya kollektivavtal, det vill säga avtal som reglerar löner och arbetsförhållanden för medarbetare i svenska företag och offentlig verksamhet.