Hoppa till innehåll

Varselordlista

Nedan följer en ordlista på ord, och dess förklaringar, som kan förekomma under en strejk.

A 

Arbetsfred  - Se fredsplikt. 

Arbetsgivarorganisation - En medlemsorganisation för arbetsgivare som förhandlar för företagen och på andra sätt driver företagens intressefrågor.

 Arbetstagarorganisation - eller facklig organisation. En organisation som driver anslutna arbetstagares intressen i förhållande till arbetsgivaren och förhandlar om kollektivavtal

B 

Blockad - En stridsåtgärd (se stridsåtgärd nedan för förklaring) på arbetsmarknaden, där facket vill förhindra arbete på ett företag eller en enskild arbetsplats. 

C 

Centralorganisationer - eller huvudorganisationerna Svenskt Näringsliv, LO, TCO och Saco. Paraply¬organisationer som samlar arbets¬givarorganisationer eller fackliga organisationer.

F 

Fackförbund - En medlemsorganisation för arbetstagare, som driver de anställdas intressefrågor i förhållande till motparten, arbetsgivarorganisationerna eller det berörda företaget. 

Fredsplikt - Plikt att avstå från stridsåtgärder (se stridsåtgärd nedan). När fredsplikt råder får ingen av parterna vidta någon stridsåtgärd, exempelvis gå ut i strejk. Fredsplikt inträder när ett nytt kollektivavtal har tecknats. Kollektivavtal ger därmed arbetsfred. 

G 

Generalstrejk - Strejk som omfattar större delen av arbetsmarknaden.

H 

Huvudorganisationer - Svenskt Näringsliv, LO, PTK samt Saco (vars privatsektorförbund ingår i PTK). Paraplyorganisationer som samlar arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer. 

I 

Installationsavtalet - Det kollektivavtal som Installatörsföretagen tecknar med Svenska Elektrikerförbundet (SEF) för arbete på installationsområdet. 

K 

Kollektivavtal - Skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund gällande anställningsvillkor. 

Konfliktvarsel - Innan en part vidtar stridsåtgärder som till exempel strejk eller lockout måste ett varsel om åtgärden skickas till motparten och Medlingsinstitutet minst sju dagar innan strids¬åtgärderna ska utlösas.

L 

Lockout - Utestängning av arbetskraft (produktionen stängs ner). Arbetsgivarnas motvapen till strejk, används mycket sällan eftersom utebliven produktion skadar arbetsgivaren. 

M 

Medling - Försök att ena parter som inte kommer överens. Frivillig medling innebär att parterna själva ber om hjälp. Tvångsmedling innebär att medlare går in på eget initiativ om de bedömer att det annars kan bli konflikt. 

Medlingsinstitutet (MI) - Statlig myndighet som ska medla i arbetstvister och utse medlare. MI ska också arbeta för att lönebildningen fungerar väl och ansvarar för lönestatistik. 

S 

Skyddsarbete - Arbete som en anställd är skyldig att utföra trots pågående konflikt för att förebygga skada på människor eller egendom

Strejk - Strejk är när arbetstagare vägrar att arbeta. Rätten till strejk och andra fackliga stridsåtgärder är skyddad i lagen. Motsvarande stridsåtgärd från arbetsgivarnas sida kallas lockout. Arbetsgivarnas uppfattning är att möjligheterna till stridsåtgärder är obalanserade till fackens fördel. 

Stridsåtgärder - Stridsåtgärder är åtgärder som arbetsmarknadens parter, facken och arbetsgivarorganisationerna, kan ta till för att driva igenom krav under perioden när de förhandlar om nya löneavtal. Konflikter är mycket kostsamma för arbetsgivarna varför arbetsgivarna undviker konflikter. Facken kan då använda stridsåtgärderna, eller hota med dem, för att driva igenom avtal som inte är balanserade mellan parternas olika intressen och behov. 

Sympatiåtgärder - Stridsåtgärder till stöd för en annan lovlig konflikt.

T 

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl - Det kollektivavtal som Installatörsföretagen tecknar med Svenska Byggnadsarbetarförbundet (Byggnads). 

Tjänstemannaavtalet - Det kollektivavtal som Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige AB och Plåt- och Ventföretagen tecknar med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. 

V 

Varsel - Förvarning. I avtalssammanhang betyder det att parterna varslar om stridsåtgärder en viss tid innan de ska börja gälla. 

Vild strejk - Strejk som inte har godkänts av arbetstagarnas fackförbund. Detta är olagligt för arbetstagare som ingår i ett fackförbund.