Hoppa till innehåll

LAS 2022 samt omställningspaket

Den 8 juni 2022 tog Riksdagen beslut om en reform av arbetsrätten. Reformen innebär att arbetsrätten förändras så att den passar dagens arbetsmarknad. Arbetsmarknadens parter tecknade den 22 juni 2022 nya Huvudavtal som innebär ytterligare ändringar gällande bland annat anställningsskydd. Ändringarna ska tillämpas från den 1 oktober 2022.

Det är viktigt att notera att våra befintliga kollektivavtal kommer beröras i olika utsträckning av den nya lagstiftningen. Förändringarna i LAS kommer därför inte fullt ut gälla på alla våra kollektivavtalsområden.

Ta del av vad som gäller för just ditt kollektivavtal här

Innehåll på sidan:

Om syftet med reformen

Genom den reform som nu genomförs får arbetsgivare ökad flexibilitet och en bättre möjlighet att anpassa den samlade kompetensen på företaget efter verksamhetens behov. Arbetstagare får i sin tur ökad trygghet genom bättre förutsebarhet i olika anställningsvillkor såsom arbetstidsmått och anställningsformer. Arbetstagare får även bättre förutsättningar för att framöver klara eventuella uppsägningar på ett bättre sätt genom bland annat ett utökat omställningsstöd. Läs mer på vår sida Om omställningspaketet.

Avsikten med reformen är att ta ett helhetsgrepp om faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

Huvudavtalet

Svenskt Näringsliv tecknade den 22 juni två nya Huvudavtal rörande bland annat anställningsskydd, ett med PTK och ett med LO. Dessa Huvudavtal blir bindande för Installatörsföretagen och dess medlemsföretag när det har antagits i förhållande till dess motparter.

Installatörsföretagen har valt att anta både avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK samt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO. Då även Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen har valt att anta avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK blir detta gällande för våra medlemsföretags tjänstemän.

Även Seko har valt att anta de nya Huvudavtalen. Huvudavtalen kommer därmed även att gälla på de avtalsområden där Installatörsföretagen och Seko tecknar kollektivavtal.

Övriga fackförbund som Installatörsföretagen tecknar kollektivavtal med har i nuläget valt att inte anta Huvudavtalen. Därav blir Huvudavtalen inte gällande på våra övriga avtalsområden.

Mer information om vad Huvudavtalen innebär hittar du här.

Om du vill veta mer om förändringarna i LAS

För dig som vill ha mer uttömmande information om förändringarna i LAS, så har vi sammanställt en sida med mer detaljerat och ingående material. Sidan hittar du här.

Arbetsvillkorsdirektivet och LAS

Den 29 juni 2022 ändrades anställningsskyddslagen viket får betydelse för hur du som arbetsgivare behöver agera. Bakgrunden till ändringarna i anställningsskyddslagen är EUs arbetsvillkorsdirektiv som implementeras genom lagändringarna.

Du kan läsa mer om Arbetsvillkorsdirektivets påverkan på LAS här.

Om nya LAS

På den här sidan hittar du detaljerad information om förändringarna inom arbetsrätten, främst avseende lag om anställningsskydd (LAS).

Nytt huvudavtal

Som en del i reformen av svensk arbetsmarknad har Svenskt Näringsliv den 22 juni 2022 ingått nya Huvudavtal med PTK respektive LO. Här hittar du information om vad det nya Huvudavtalet innebär.

Om omställningspaketet

Riksdagen har beslutat om ny och om reformerad lagstiftning samtidigt som arbetsmarknadens huvudorganisationer Svenskt Näringsliv, LO och PTK har kommit överens om nya huvudavtal och nytt kollektivavtal om omställning. De nya reglerna och nya avtalen börjar gälla den 1 oktober 2022.

Vad gäller för ditt kollektivavtal?

De olika kollektivavtal som vi på Installatörsföretagen tecknar med våra fackliga motparter kommer påverkas på olika sätt av lagändringarna samt Huvudavtalen. På denna sida har vi sammanställt information om vad som gäller på respektive avtalsområde.

Frågor och svar

Under våra webbinarium om LAS och omställningspaketet inkom en del frågor. På den här sidan besvarar vi dem i tur och ordning.