Hoppa till innehåll

Omvärlden trycker på

Rapporter

Det finns åtskilliga omvärldstrender som driver på den framväxande marknaden för teleinstallationer. Nedan följer i korthet tre områden som är av betydelse.

Accelererande teknikutveckling

I stort sett all ny installation är sedan flera år helt eller delvis baserad på digital teknik. Samtidigt talar mycket för att utvecklingen kommer att accelerera under de kommande åren:

 • Mängden av nya Internet-of Things-enheter (IoT) 2015-2020växer kraftigt och det åtföljs av snabbt ökande investeringar. Dessutom introduceras 5G i Sverige 2020 vilket öppnar upp för en ny nivå av IoT-applikationer. IoT skiftar samtidigt fokus. Från att tidigare haft fokus på hur många uppkopplade prylar det kommer att finnas i världen, ligger nu fokus på att få fram fungerande (smarta) lösningar för användarna. Än så länge är dock de flesta IoT-lösningar mer ”Intranät-of-Things” än Internet-of-Things”.

iot.jpg

Illustration över att IoT idag ofta är "intranät of things".

 • Nya fastlagda standarder för strömförsörjning (Fjärrmatning) över fastighetsnäten Power-over-Ethernet (PoE) i kombination med snabbare trådlösa nät möjliggör en ny marknad. Nya typer av installerade apparater och lösningar,exempelvis belysning, skyltar och sensorer, ersätter bitvis traditionell elinstallation.
 • Lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI) ger smarta fastigheter och städer.Detta borgar för att allt fler nya apparater (i framtiden) kommer att vara självinstallerande (plug-and-play). Det ger möjligheter för fastighetsägare att nyttja de mjuka värden som den installerade tekniken möjliggör, exempelvis insiktsskapande och bättre underhållsplaner. Framför allt är det två dominerande kundbehov som väntar:

 1. Ökad effektivisering av drift och underhåll. Till exempel optimering av energianvändning genom data över hur en byggnad används.
 2. Tillföra ny funktionalitet som skapar nya värden ovanpå det som redan finns. Genom att erbjuda en smart inomhusmiljö förbättras de anställdas humör och hälsa vilket leder till ökad produktivitet.
 • En aspekt som växt i betydelse på senare tid är säkerhetsfrågan. En ofta minst sagt naiv användning av digital teknik och lösningar har visat sig leda till stora säkerhetsluckor som är vidöppna för hackare och andra illasinnade krafter. Dessutom ökar risknivåerna när molntjänster blivit allt populärare. Utvecklingen av säkerhetslösningar och tillhörande hantering av säkra IT-miljöer lär bli en knäckfråga för att kunna ta sig till nästa utvecklingsnivå för såväl IoT som andra uppkopplade system. Att förstå och hantera säkerhetsaspekter lär vara ett baskrav för framtida teleinstallationer.

Unga som vuxit upp i en digital miljö är snart i majoritet

Fram tills nu har arbetslivet dominerats av människor som har vuxit upp utan digitala lösningar och redskap. Istället har de fått lära sig i vuxen ålder. Ofta har det resulterat i att nya redskap använts för att göra gamla arbetssätt mer effektiva, men i grund och botten är de fortfarande utförda på samma gamla sätt som tidigare.

Idag väller så kallade ”digitala natives” in i arbetslivet. Unga vuxna som sedan födseln vant sig vid en digital tillvaro som förutsätter digital funktionalitet och digitala lösningar. Detta får stora konsekvenser för såväl arbetslivet som för den kommande installationsmarknaden. Framför allt påverkar det kundernas krav på sina leverantörer. Från att digitaliserade lösningar har varit något extra håller det nu på att bli ett baskrav. Det gäller också installationsföretagens egna verksamhet. Att fullt ut förstå den digitala världen är en förutsättning för både framtida affärer och förmågan att attrahera ny arbetskraft.

Övergripande företags- och affärsutvecklingstrender

Det finns en hel del trender inom företags- och affärsutveckling. Följande bedömer vi kommer få stor påverkan på det framtida affärslandskapet för teleinstallationsföretag:

produkter-tjanster.jpg

 • Ökad tjänstefiering. I stället för att sälja fysiska produkter rör sig allt fler företag från försäljning av standardiserade produkter och tjänster mot att istället erbjuda genuint kund- anpassade lösningar och funktioner. Där de existerande produkterna bakas in i en helhetslösning. Följden av den förändringen är att många kunder, både privata och företagskunder, vänjer sig vid att få lösningar från tredjepartsaktörer som erbjuder ett bekvämt och tidseffektivt vardagsliv.
 • Gemensamma standarder och regelverk ökar i betydelse samtidigt som ett antal stora aktörer försökerskaffa sig inlåsandede facto-monopol. Detta handlar om en pågåendekamp om systemherravälde. På några års sikt lär öppna lösningar vinna kampen. Inte minst för att många fastighetsägare drar sig för att investera i system som inte är öppna och kompatibla med alla system.
 • Vem som äger kunden blir en allt viktigare fråga. Det finns idag gott om aktörer som har sin bas i digitala plattformar och organiserar smidiga tjänster utifrån genuina kundbehov. Spotify, Uber och TipTapp är exempel på detta. Med en effektiv digital plattform länkar de samman utbud och efterfrågan. De hjälper personer som vill sälja eller dela någonting med personer som behöver just den produkten eller tjänsten. På motsvarande sätt har de stora entreprenadföretagen fokuserat på att ”initiera och äga projekt” snarare än att ha många anställda som utför det praktiska byggarbetet.
 • Nya aktörer håller på att ta plats. Det sker idag många spännande lösningar när det gäller digitalisering och fastigheter. Inte minst via nya aktörer som söker vinnande roller inför utvecklingen av morgondagens fastighetsmarknad. Dels företag som brukar kategoriseras som prop tech-företag (property technology), företag som specialiserat sig på att hitta affärsmodeller kopplat till insamling av data från fastigheter, alternativt att leverera nya tjänster med digitala lösningar i botten. En annan intressant grupp av aktörer är de stora hotellkedjorna. Hotellen är vana vid att både hantera underhåll med korta ledtider vid udda tider på dygnet, samtidigt som de hanterar just-in-time-leveranser med snabba och tillfälliga bemanningslösningar. De står nu i begrepp att erbjuda sina tjänster till kontorsfastighetsägare och hyresgäster genom att sälja tjänster för den egna driftplaneringen.
 • Ökande skillnader mellan proaktiva och passiva företag. De senaste trettio åren har skillnaderna i lönsamhet ökat markant inom de allra flesta branscher. Skillnaderna visar sig främst mellan de som å ena sidan är aktiva, tar framtidsinitiativ och experimenterar med nya lösningar och de som å andra sidan inte gör något av detta. Det här kan bli en utmaning för installationsbranschen eftersom många installationsföretag inte har ambitionen att växa eller öka sitt värdeskapande. Skillnaderna lär därför öka mellan installationsföretag som vågar vara långt framme i både tanke och handling och de som väljer att stanna kvar vid gamla affärer och affärsmodeller.