Hoppa till innehåll

Marknadsmöjligheterna för teleinstallationsföretag mot 2025

Rapporter

Vi gör följande bedömning av den framtida marknadsutvecklingen, utifrån både efterforskningar och beaktande av utvecklingen i andra länder. Vi har även gjort en undersökning bland ledande nyckelpersoner i dagens Installationsföretag.

Fungerande kommunikationsnät kommer fortsatt att vara en förutsättning för IoT-utvecklingen samt för nya smarta lösningar och system. Det är lätt att tro att framtiden för teleinstallationsföretag endast handlar om service och tankestöd till kunder. Men alla nya smarta IoT-lösningar som växer fram förutsätter att det finns fungerande kommunikationsnät och -system. Dessa nät kommer i sin tur behöva installeras, underhållas och uppgraderas. Det kommer med all säkerhet att under lång tid framöver finnas en stabil och säker grundaffär. Detta baserat på säkerställande av fungerande, trygga och säkra kommunikationsnät med tillhörande utrustning.

Marknaden för styr-och automationssystem i byggnader bedöms växa med nästan 40 procent fram till 2025. En alltmer digitaliserad styrsystemsmarknad kommer att växa med 36 procent de kommande åren. Men så gott som all tillväxt bedöms ske i form av att gamla system kopplas upp med nya funktioner och skapar nya värden för byggnaden. Värdet av vad som utgör traditionella styrsystem bedöms inte att minska, men inte heller att växa avsevärt. Tidigare har många fastighetsägare tvekat då de ofta sett på detta som ”en häftig lösning, men att det verkar dyrt”. Dessutom har de haft svårt att räkna hem investeringarna. Men nu ser kalkylerna annorlunda ut och det talar för en ökning under kommande år.

Mer än fördubblad tjänsteförsäljning, men stillastående praktisk installationsmarknad väntar fram till 2025. Ökningen är dock inte jämnt fördelad inom olika tjänstesegment. Den traditionella installationsaffären eller montaget spås i stort sett bli oförändrad fram till 2025. Däremot väntas tjänster som projektering, konfiguration, driftsättning och service/underhåll mer än fördubblas under samma tid.

Installatörsföretagens bedömning är att företag som besvarat undersökningen är mer benägna att erbjuda nya tjänster än genomsnittet bland installationsföretag. Detta gör att marknadsökningen totalt sett troligen inte blir lika stor. Å andra sidan står de större och mer progressiva företagen i snitt för en större omsättning. Sammanlagt gör det att vi bedömer att marknaden totalt sett kommer att öka med cirka 40 procent fram till 2025. Vi bedömer även att ökningen uteslutande kommer från nya typer av tjänster än den traditionella monteringen eller installationen.

tabell.jpg

Fördelning av framtida omsättning per tjänstedel enligt dagens teleinstallationsföretag.

Vem vinner kampen om kunderna?

Hittills har en stor del av värdena inom installationsområdet gått till tillverkarna av utrustningen som installerats i fastigheter. Även grossisterna och återförsäljarledet har tagit sin beskärda del av kakan, liksom olika tjänsteleverantörer som sedan anlitat en installatör som underentreprenör vid själva installationsarbetet.

Det gör att företag med erbjudanden om en trygg, säker och bekymmersfri lösning lär ta marknadsandelar. Företagen återfinns inom alla branscher. Vissa kunder vill ha en ny pigg ”start up-aktör”, men många fastighetskunder föredrar en leverantör de känner sig trygga med – en stabil aktör som kommer att finnas kvar över tid. Vi tror att innovativa installationsföretag har mycket goda möjligheter till nya affärer genom att etablera sig i nya roller för sina kunder. Det ligger i linje med vår bedömning om 40% marknadstillväxt fram till 2025. Om installationsföretagen inte provar nya tjänster och lösningar lär andra aktörer ta hand om den växande marknaden, medan installationsföretagen får nöja sig med rollen som underentreprenör. Troligen med mer pressade marginaler under den lågkonjunktur som tycks vara i antågande.

2019.jpg

2025.jpg

Bilderna ovan visar principiellt hur en förändrad fördelning mellan olika aktörer kan komma att utvecklas fram till år 2025.

Många företag står därför inför strategiska vägval. Inte minst finns det åtskilliga exempel på hur produkttillverkare försöker flytta fram sina positioner och integrera förbi grossist- och återförsäljarled för att skaffa sig en direktrelation till slutkunder och användare av produkterna. Till exempel ser vi att tillverkare av fastighetsrelaterad utrustning skapar system där den installerade utrustning ger dem möjlighet att erbjuda tilläggstjänster till sina kunder. Därmed kommer även installationsmarknaden att förändras i takt med att kampen om vilken utrustning som ska installeras och vem som ”äger” kunden intensifieras.

slutkunder.jpg

Principiell skiss på hur affärslandskapen förändras när plattformsaktörer äntrar marknaden.

För en aktör som inte på egen hand klarar av att skapa en egen plattform där man ”äger” marknadsmäkleriet fullt ut, handlar det om att välja något av följande:

  1. Fullsortimentsleverantör. Vara en så pass bred producent av tjänster att företaget kan erbjuda den som äger marknadsplattformen (och därmed har slutkunderna) ett brett smörgåsbord. Det ska vara så brett att denne inte behöver någon annan partner för att kunna leverera de lösningar de lovar sina till kunder. Det är något som många stora installationsföretag gör idag när de erbjuder de stora projektutvecklarna fullsortimentstjänster.
  2. Lönsam nischspelare. Hitta en tydlig och lönsam nisch. Att välja ut ett segment där man kan vara tillräckligt vass för att klara av att erbjuda sina kunder en så hög kvalitet att de väljer just ditt erbjudande, trots att det inte är heltäckande. Vissa installationsföretag som fokuserar på larmtjänster är exempel på företag som har valt den här vägen.
  3. Legotillverkare. För den som inte orkar eller har förmågan att utveckla sina koncept återstår i regel att bli underleverantör längre ner i kedjan. Ofta utmynnar det i att man blir legotillverkare åt ett annat bolag som sätter sin egen stämpel på produkten. Många mindre installationsföretag är i praktiken legotillverkare i dagsläget. De utför enkla montörsarbeten som underentreprenör åt andra aktörer som ”äger” projekten.
  4. Produktspecialist. Att stå kvar vid ett halvbrett erbjudande till en bred målgrupp. Detta alternativet är ofta väldigt svårt att få lönsamhet i långsiktigt, eftersom konkurrensen ökar från både fullsortiments- och nischade konkurrenter. Att vara halvstor med ett relativt brett tjänstesortiment har visat sig vara en väldigt svår strategi.