Hoppa till innehåll

Framtidens marknad för teleinstallationsföretag

Rapporter

Den här rapporten fokuserar på utvecklingen av marknaden för teleinstallationsföretag fram till år 2025. Med teleinstallationsföretag avses företag som installerar kommunikations- och säkerhetsteknik som inte kräver auktorisation för starkströmsinstallationer. Det vill säga allt från bredband och telesystem till larm, säkerhet och automationstjänster.

Rapporten har arbetats fram genom faktagranskning, intervjuer med branschföreträdare och olika kundgrupper (fastighetsbolag, produktleverantörer, konsultbolag och andra branschorganisationer) samt genom analysmöten.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Installatörsföretagens teleutskott och är finansierad av ETU, Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB.

Observera att du måste vara inloggad medlem för att ta del av den fullständiga rapporten. Logga in här.

Rapporten är uppbyggd i tre delar

Omvärlden trycker på
En kort beskrivning av vilka omvärldsförändringar som påverkar teleinstallationsmarknaden för kommunaktions- och säkerhetsteknik de kommande åren.
Kundutvecklingen
En analys av hur kunder och andra ledande aktörer förändras. Detta formar i sin tur den framtida marknadens utveckling.
Marknadsmöjligheterna för teleinstallationsföretag
En sammanfattande analys av hur den framtida marknaden kan komma att se ut fram till år 2025. Både avseende marknadens totala storlek och vilka förändringar av tjänsteutbudet som stå...

Rapportens slutsatser i ett nötskal

 • Grunden

  Ny teknik och tjänstelösningar skapar kraftigt växande affärsmöjligheter

  • Internet-of-Things (IoT) och Power-over-Ethernet (PoE) ger stora affärs- och utvecklingsmöjligheter för installationsföretag. Det finns stora förhoppningar hos IoT-aktörerna om ett lyft i närtid med smarta fastigheter, kontor, hem och så vidare. Dessutom är den teknik som tas fram väsentligt mindre energikrävande än tidigare. Det talar för att Power-over-Ethernet kan bli en växande installationsaffär. Speciellt då både applikationsstandarder för strömförsörjning på upp till 90W och installationsstandarder nu finns på plats. På sikt kan detta ersätta en stor del av den traditionella elinstallationen med möjlighet att strömförsörja både belysning, informationstavlor, sensorer med mera och samtidigt koppla upp dem.
  • IoT skiftar fokus från apparater och prylar till fungerande system och lösningar. IoT-utvecklingen pekar på att många fler produkter än idag kommer att ha sensorer och vara uppkopplade framöver. Samtidigt kommer kundernas behov av att allt ska fungera på ett smidigt sätt att öka. De system som den installerade tekniken ska ingå i blir alltmer komplexa, vilket talar för att vi går mot en förskjutning från fysiska apparater till fungerande uppkopplade system. Samtidigt gäller det att ta höjd för säkerhetsfrågan som har växt markant de senaste åren.
  • Digitala värden växer ovanpå de fysiska
   Den stora värdeökningen för fastighetsägare och andra kunder till installationsföretag ligger framöver i de mjuka värden som den installerade tekniken möjliggör. De datamängder som genereras kan användas för att skapa nya funktioner, insikt och bättre underhållsplaner. De stora värdena finns alltså inte i tekniken i sig, utan i användningen av den samt att få tekniken att fungera smidigt.
  • Mognadsgraden hos bransch och beställare varierar
   Kundutvecklingen går mot att handla upp funktion – produkterna förväntas bara fungera. Många aktörer i angränsande branscher ser möjligheter och rör på sig i det framväxande IoT-landskapet, vilket gör att både kunder och partners kan återfinnas från oväntade håll. Rådgivningsdelen av installationsföretagens affärer lär öka till följd av detta.
 • Slutsatser
  • Marknaden befinner sig i en svårbedömd transformationsfas. Dagens utveckling är på många sätt turbulent där aktörer från olika branscher söker nya positioner och affärsmöjligheter. Tjänsteleverantören får bland annat ta över det produktansvar som tidigare låg hos tillverkaren. Det pågår just nu en intensiv kamp om att få vara noden i kontrolltornet, att vara den som samordnar de olika systemen i en fastighet.
  • Marknaden för projektering/service/funktionstjänster förväntas dubbleras till 2025. Marknaden för klassiska installationer, det vill säga montering av fysisk utrustning, bedöms i princip stå still fram till år 2025. Däremot tror man att affärsmöjligheterna för projektering, konfigurering, driftsättning samt service och underhåll växer. Potentialen i de affärerna är väldigt stora. På såväl internationell nivå som i Sverige bedöms marknaden mångdubblas de kommande fem åren. Det är dock inte självklart att dagens installationsföretag tar hela tillväxtvolymen. Det finns en växande, kraftig konkurrens från aktörer inom andra branscher/sektorer som vill ”äga” de här affärerna. En realistisk bedömning är därför att svenska installationsföretag mäktar med att närmast dubblera affärerna inom projektering, konfigurering och service. Detta skulle medföra en total ökad affärsvolym för installationsföretag inom teleområdet på cirka 40 procent jämfört med dagens marknadsvolym.

  Slutsatser

  Värdeökningen för hårdvaran och installationen är mycket svagt ökande över tid. Kundvärdet av funktionen som digitalisering skapar har dock en skarp tillväxtkurva. Bilden är tematisk och inte proportionell.

Rapporten i sin helhet

Observera att du måste vara inloggad medlem för att ta del av den fullständiga rapporten. Logga in här.

Den tryckta rapporten finns att beställa från IN Förlag >>