Hoppa till innehåll

Övergripande trender

Rapporter

Gigatrender är förändringar i omvärlden som sker under långa tidsperioder, ofta i cykler om 20 till 30 år eller mer. Det är förändringar som är jämförelsevis säkra och lättbedömda, även om konsekvenserna förstås kan bli överraskande. Vi tar med dem som ett komplement till övriga trender.

gigatrender.jpg

Globalisering

Inga länder har längre en isolerad nationell självförsörjning. Alla är del av en global ekonomi där länder flätas ihop och blir beroende av varandra. Uppfinningar som telefonen, bilen, flygplanet, datorn och internet är tekniska framsteg som oupphörligen har gjort den geografiska platsen mindre viktig. Idéer, människor, kapital, varor och tjänster tar sig allt lättare över gränser som en gång i tiden var tänkta att just avgränsa ett land. Varken naturkatastrofer eller kapitalismen har något till övers för nationsgränser. Det handlar om att minimera kostnader och öka vinsterna oavsett gränser.

Urbanisering

I ett globalt perspektiv ser vi en fortsatt stark inflyttning till städer och tätorter. 54 procent av världens befolkning bor i urbana områden. I Europa är siffran 73 procent. Sverige skiljer sig inte från övriga länder, även här går flyttlassen från landet, mot städerna. Att städer lockar är inte konstigt. En plats med god tillgång på välutbildad arbetskraft lockar företag att etablera sina verksamheter där, vilket i sin tur lockar dit ny arbetskraft. Det blir en positiv spiral. I takt med att städerna växer skapas möjligheter och förutsättningar – en gravitationskraft som lockar fler och fler ju större staden blir.

Ökat ekonomiskt välstånd

Vår välfärd förbättras kontinuerligt. Det goda liv de flesta svenskar lever idag är långt från världskrigens ransoneringstider. Vi fattar inte hur bra vi har det – för de flesta av oss har aldrig haft det dåligt. Den genomsnittliga reallöneutvecklingen för svenskar de senaste 20 åren har varit 58 procent. En kraftigt bidragande orsak är att arbetsproduktiviteten – förädlingsvärdet per arbetad timme – ökat rejält under denna period. Lägg till detta stigande bostadspriser och kraftig börsuppgång. Svenskarna rankas som ett av världens mest förmögna folk.

Snabb teknikutveckling

Datorer och mobiler blir allt snabbare, och utvecklingen av processorkraft, Artificiell intelligens (AI) och virtual reality (VR) accelererar. Nya produkter och tjänster som på innovativa sätt kombinerar dessa grundteknologier förstärker teknikens påverkan. Det skapas öppna plattformar och ekosystem som minskar de investeringar som krävs för att skapa nästa våg av innovationer. Att möta och dra nytta av teknikutvecklingen och digitaliseringen är en utmaning och möjlighet. Nya disruptiva tekniker som Nanopartiklar, Crispr och blockkedjor kommer addera ny dimensioner till utvecklingen.

Klimatkrisen

Vi har alla sett dem, de uppåtgående kurvorna på jordens medeltemperatur. 97 procent av klimatforskarna hävdar nu att klimatkrisen är orsakad av människan. Sedan 1950-talet har det skett en sexfaldig global ökning av koldioxidutsläppen. Vi har redan börjat se effekter av utvecklingen med extremare väder, mer nederbörd, smältande glaciärer, höjd havsnivå, påverkan på ekosystem och minskad tillgång på dricksvatten. De framtidsscenarier som skissas är starkt beroende av människans förmåga att bromsa eller vända trenden.

Ökad individualism

Samhället utövade tidigare ett starkt socialt tryck på hur man skulle leva sitt liv. Kyrkan, skolan och andra auktoriteter upprättade normer som var svåra att bryta utan att betraktas som missanpassad. Under de senaste årtiondena har utrymmet för experimenterande vidgats samtidigt som acceptansen för avvikande utseenden och beteenden ökat. Variationen i livsstil, intressen och handlingar blir allt spretigare. Individualismen innebär att fokus flyttas från gruppen till den enskilda individen och att kollektiva värderingar får ge vika för de individuella.

Ökad andel äldre

För hundra år sedan var medellivslängden i Sverige 56 år. Och backar vi ytterligare hundra år var medellivslängden bara 37 år. Idag är det förväntade livspannet 84 år för kvinnor och 80 år för män – en fördubbling av livslängden. Denna åldersrevolution är en av de mest anmärkningsvärda händelserna i människans historia. Orsakerna till att vi blir äldre är bland annat mer näringsriktig mat, säkrare miljö, bättre sjukvård och nya mediciner. Av de som föds idag är prognosen att hälften kommer att bli över 100 år.

Fler beslut styrs av EU

Sedan Sveriges inträde i Europeiska Unionen 1995 har allt fler politiska beslut flyttat från Sverige till EU:s makthavare. EU-medlemskapet har inneburit att vissa frågor som tidigare beslutades av Sveriges riksdag, numera tas gemensamt tillsammans med övriga EU-länder. Även om Sverige har representanter i EU blir vårt inflytande högst begränsat. EU:s lagstiftning styr exempelvis upphandling, miljöhantering och arbetstidsdirektivet. Andra områden är vård, skola och omsorg.