Hoppa till innehåll

EU:s taxonomi är utvärderade mot svenska lagar och standarder

Företagarfrågor

03 mars 2022

Installatörsföretagen har utvärderat taxonomins krav på hållbarhetsredovisning. Utredningen ska fungera som ett hjälpmedel för företag som antingen själva ska hållbarhetsredovisa eller leverera underlag till kund som ska redovisa.

Utredningen tittar på hur aktiviteter i mål 1: Klimatpåverkan och mål 2: Klimatanpassning, förhåller sig till svenska lagar och standarder.

– Våra större medlemsföretag har många frågetecken att räta ut när det gäller EU:s taxonomi. Bland annat är det oklart hur företagen ska använda kriterierna och vad EU förväntar sig av dem, säger Helen Aristondo Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert, Installatörsföretagen.

Utredningen är ett hjälpmedel inför hållbarhetsredovisningen

Med hjälp av utredningen kan företagen utvärdera och prioritera åtgärder. På så sätt kan företagen lägga resurser på att förbättra sina aktiviteter som inte redan uppfyller ställda krav.

Hållbarhetsredovisning berör de större företagen. På sikt tror Installatörsföretagens energi- och hållbarhetsexpert att taxonomin även kommer att påverka de mindre företagen. Taxonomin ska ju bidra till att alla gör mer hållbara val.

– En Excel-bok redovisar utredningen med genomgång av aktiviteter liksom utvärdering och kommentarer kring svenska lagar och standarder. Det är tänkt att företag som ska hållbarhetsrapportera som i första hand använda utredningen. I projekt där frågor uppstår om hur olika aktiviteter förhåller sig till taxonomins krav kan företagen använda listorna som grund för utvärdering, säger Helen Aristondo Magnusson.

Tyréns AB har utfört utredningen och går att ladda ner på Byggföretagens webbplats.

Fakta Taxonomi

Taxonomin är ett regelverk över vilka ekonomiska aktiviteter som EU anser vara miljömässigt hållbara. Syftet är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. För att en ekonomisk verksamhet ska vara hållbar så ska den:

  • Bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål.
  • Inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen.
  • Uppfylla vissa minimikrav eller gränsvärden inom hållbarhet.

För att underlätta investerares bedömning är vissa företag skyldiga att ta fram en hållbarhetsrapport enligt taxonomin. Det gäller vissa finansmarknadsaktörer, börsnoterade företag och andra stora företag av allmänt intresse. Taxonomin omfattar följande miljömål:

  1. Begränsning av klimatförändringar.
  2. Anpassning till klimatförändringar.
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
  4. Övergång till en cirkulär ekonomi.
  5. Förebyggande och kontroll av föroreningar.
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.