Hoppa till innehåll

Uppstartsmöte - Skyddsnätet installation

Nätverk för branschen inom installation. Här tar vi upp aktuella frågor som rör hälsa, säkerhet och mångfald. Nätverket ska arbeta proaktivt och verka i det förebyggande arbetet med fokus på att hitta lösningar i vardagen.

Digitalt via Teams 02 jun 2023 09:00 - 02 jun 2023 11:00

Kort om nätverket och dess syfte

§ 1 Skyddsnätet Installation

Vad är syftet med detta nätverk? Hur ofta kommer vi att mötas och vad kommer agendorna att innehålla. IN önskar använda skyddsnätet i remissammanhang inom områden arbetsmiljö - hälsa och säkerhet.

§ 2 Aktuella arbetsmiljöfrågor hos er?

Vad är aktuella arbetsmiljöfrågor hos er, en kort runda för att höra av som händer och vilka frågor och utmaningar som finns.

§ 3 Stärka skyddsombuden roll

Utifrån våra kollektivavtal och kollektivavtalsförhandlingar har vi satt ihop två arbetsgruppen vars syfte är att stärka skyddsombudens och de regionala skyddsombudens roll. Målet blir att klargöra skyddsombudens arbetsmiljöuppgifter.

§ 4 Arbetsmiljöverket regelarbete

Arbetsmiljöverket regelförnyelsen som inleddes 2016 är inom kort färdig. Datum för beslut blir nu i september 2023, därefter följer en implementeringstid som innebär att ni ska hinna införliva reglerna och nya hänvisningar i ert egna material. Ikraftträdandet kommer bli den 1 januari 2025

§ 5 Arbetsmiljötekniker

Vad finns det för behöv av roller som arbetsmiljötekniker eller motsvarande hos er. IN har jobbar som bollplan i att ta fram en fram utbildning som är anpassade till denna roll.

§ 6 Hantering av elolyckor

IN sitter med i en arbetsgrupp som har för avsikt att ta fram riktlinjer för sjukvårdens hantering av elolyckor. Vi önskar en Guideline som säkerställer hanteringen och att det finns med i utbildningen av läkarstudenter.

§ 7 Byggarbetsmiljösamordnare

IN sitter tillsammans med BUC, Byggbranschen utbildning center för att titta och ta fram kravspecifikation vad en byggarbetsmiljösamordnare BAS P/U ska kunna i sin roll.

§ 8 Vad är på gång inom EU

Vi följer utvecklingen och införandet av nya regler inom arbetsmiljöområdet.

§ 9 Tankar och idéer

Vad vill vi diskuteras och ta upp framöver. Vi har återkommande frågor som rör skyddsombud, utbildningar, mångfald, sanktionsavgifter, statistik, tillbud/olyckor.

§ 10 Webbinarium

Vi planerar för att köra korta webbinarium om aktuella ämnen. Dessa kan vara 20-60 minuter långa. Ni har möjlighet att komma med förslag intressanta områden.

§ 11 Hösten Möte

Vi kommer ha ett fysisks möte i höst, datumen blir torsdagen den 5 oktober 2023. (datum ej fastställt) Vi menar på att det behövs ett fysiskt möte för att bygga ett installationsnärverk. På programmet kommer vi bjuda in intressanta föreläsare och lunch ingår. Reserveras dagen redan nu så kommer en kallelse med dagordning framöver.

Med vänliga hälsningar/
Rickard Lindberg