Hoppa till innehåll

Extra föreningsstämma IN Göteborg

IN Göteborgs Regional förening, Visa alla

Härmed kallas medlemmarna i Installatörsföretagens Regionala förening i Göteborg till Extra Föreningsstämma den 27 juni kl. 15.00.

Stämman kommer att genomföras digitalt via Microsoft Teams.

Digitalt 27 jun 2022 15:00 - 27 jun 2022 15:30

På den extra föreningsstämman kommer endast en punkt behandlas, se nedan.

Stadgeändringen skall tas över två stämmor och beslutet antogs första gången på den ordinarie stämman 4 maj 2022. Därav denna kallelse till en extra stämma.

· Stadgeändring av antalet revisorer.

Styrelsen föreslår stadgeändring angående antalet revisorer enligt bifogade stadgar med markerade ändringar. Förslaget innebär att föreningen fortsättningsvis endast ska utse en revisor.

Bakgrunden till förslaget är att föreningen beslutat att föreningens ekonomi fortsättningsvis ska skötas av Installatörsföretagen centralt. I samband med det kommer föreslås att föreningen har samma revisor som övriga regionala föreningar vars ekonomi hanteras av Installatörsföretagen, i nuläget Certe Revision AB.

Förslaget till stadgeändring behöver enligt § 21 stadgarna tas på två på varandra följande föreningsstämmor, med minst en månads mellanrum, med minst tre fjärdedelar av det avgivna röstetalet på vart och ett av mötena. Beslutad stadgeändring ska för att vara giltig godkännas av Installatörsföretagens styrelse. Styrelsens avsikt är därför att, om förslaget antas på denna stämma, kalla till extrastämma och där ta upp förslaget igen.”

Välkommen med en anmälan!

Anmälan